Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de aankoop van goederen die u met ons, gepepharm GmbH, Josef-Dietzgen-Straße 3, 53773 Hennef, via onze online shop sluit.

1.2 Afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de verkoper uitdrukkelijk instemt met de geldigheid ervan.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor een doel dat hoofdzakelijk niet is toe te schrijven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (§ 13 BGB).

1.4 Een verkoop aan klanten die een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen en dus als ondernemer optreden of een verkoop van voor huishoudens ongebruikelijke hoeveelheden, moet vooraf apart aan ons worden gemeld.

2. Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 U kunt de producten vrijblijvend in het virtuele winkelwagentje plaatsen. Na het klikken op de knop "Doorgaan met afrekenen" kunt u de leverings- en factuurgegevens invoeren en de gewenste betaalmethode selecteren. U kunt uw gegevens te allen tijde corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt, door gebruik te maken van de correctiehulpmiddelen die hiervoor in het bestelproces zijn voorzien. Door op de knop "Nu kopen" te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de producten in uw winkelwagen. De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt direct na het versturen van uw bestelling per e-mail verstuurd.

2.3 Wanneer het contract met ons wordt afgesloten is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode:

Amazon Pay

In het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Amazon voordat het bestelproces in onze online shop wordt afgerond. Daar kunt u het afleveradres en de betaalmethode die bij Amazon zijn opgeslagen selecteren en de betalingsinstructie aan Amazon bevestigen. U kunt dan het bestelproces zoals gebruikelijk in onze online shop afronden. Na het plaatsen van uw bestelling vragen wij Amazon om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

PayPal

Na het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u de betalingsopdracht aan PayPal initiëren. Door onze aanvraag voor een betalingstransactie naar PayPal en wij accepteren uw aanbod.

2.4 De tekst van het contract wordt door ons niet opgeslagen.

2.5 De orderverwerking en het contact gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3. Widerrufsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructie van de verkoper.

4. Prijzen en verzendkosten

4.1 Alle prijzen op de website van de Verkoper zijn inclusief de geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.

4.2 Naast de aangegeven prijzen brengt de verkoper verzendkosten in rekening voor de levering. De verzendkosten worden duidelijk aan de koper gecommuniceerd op een aparte informatiepagina en tijdens het bestelproces.

5. Betaalmethoden

5.1 De volgende betalingsmethoden zijn beschikbaar voor leveringen:

  • Amazon Pay
  • PayPal

Voor meer informatie over de afzonderlijke betaalmethoden en de beschikbaarheid in de afzonderlijke landen, zie "Betaalmethoden"

5.2 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betaalmethoden, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1 De levering van de goederen gebeurt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres. Voor de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper aangegeven leveringsadres bepalend. Niettegenstaande het bovenstaande is, indien PayPal als betaalmethode wordt gekozen, het door de klant bij PayPal opgeslagen afleveradres op het moment van de betaling doorslaggevend.

6.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering, of als hij tijdelijk niet in staat was om de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de verkoper hem een redelijke termijn had gegeven voor de kennisgeving van de dienst.

6.3 Om logistieke redenen is zelfinzameling niet mogelijk.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het aan u geleverde product blijft ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.

8. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 In geval van gebreken aan het geleverde koopobject heeft u recht op de wettelijke rechten in het kader van de garantie/aansprakelijkheid voor gebreken die losstaan van enige garantie.

8.2 De klant wordt verzocht een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen.

9. Bonnen

9.1 Coupon codes uitgegeven door gepepharm GmbH kunnen niet worden gekocht. Ze worden uitsluitend uitgegeven in het kader van reclamecampagnes. Vouchers zijn alleen geldig in de aangegeven periode. De voucher vervalt na eenmalig gebruik of na afloop van de geldigheidsduur.

9.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucherpromotie. Raadpleeg de respectieve voorwaarden van de voucher voor meer informatie.

9.3 Promotiebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is afgerond. Een vervolgverrekening is niet mogelijk.

9.4 Per bestelling kan slechts één promotiebon worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotiebon. Eventueel resterend krediet wordt door de verkoper niet terugbetaald.

9.6 Indien de waarde van de promotiebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betalingsmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het creditsaldo van een promotiebon wordt niet in contanten uitbetaald en draagt ook geen rente.

9.8 De waardebon wordt niet terugbetaald als de klant in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht de met de waardebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert.

9.9 De promotiebon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met ontladingseffect uitvoeren aan de respectieve eigenaar die de promotiebon in de onlineshop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft met betrekking tot de niet-autorisatie, handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van toestemming om de respectievelijke eigenaar te vertegenwoordigen.

10. Datenschutz

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van dit contract. Het verder verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens vindt alleen plaats als een wettelijke bepaling dit toestaat of als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Meer gedetailleerde informatie hierover vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring.

11. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

12. Bevoegde rechtbank

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of de vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

13. Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

13.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

14. Scheidbaarheidsclausule

Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, of indien zij later hun rechtsgeldigheid of afdwingbaarheid verliezen, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepaling.